Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của trung ương

Luật số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (16-06-2017)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: