Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của trung ương

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 về việc Quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (16-06-2017)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: