Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch số 4142/KH-UBND ngày 02/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2018 (07-06-2017)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: