Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của thành phố Đà Nẵng

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân (28-03-2017)

 
Ngày 23/03/2017 UBND thành phố Đà Nẵng dã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn kinh tế Châu á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND thành phố.
 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.
 

văn bản khác: