Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của BQL Khu công nghệ cao

Kế hoạch số 162/KH-BQLKCNC ngày 29/03/2016 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng về việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng năm 2016 (29-03-2016)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: