Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản pháp quy

Văn bản địa phương

Nghị quyết Lĩnh vực Download

Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/12 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2013 (25-12-2012)

Kinh tế - xã hội
Quyết định Lĩnh vực Download

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng(16-11-2016)

Doanh nghiệp

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng (15-11-2013)

Đầu tư

Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND cấp huyện, cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng (12-01-2013)

Đầu tư

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND TP Đà Nẵng ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn TP Đà Nẵng (24-01-2013)

Khoa học - công nghệ

Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định quản lý trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn TP Đà Nẵng (10-01-2013)

Khoa học - công nghệ

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài (24-01-2013)

Lao động - tiền lương

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP Đà Nẵng Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng (30-11-2012)

Lao động - tiền lương

Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 về việc ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu công nghệ cao Đà Nẵng (10-01-2014)

Xây dựng
Chỉ thị Lĩnh vực Download

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 05/10/2012 của UBND TP Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (30-11-2012)

Chính sách xã hội

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/4/2012 của UBND TP Đà Nẵng về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (29-11-2012)

Kinh tế - xã hội
Công văn Lĩnh vực Download

Công văn số 2752/UBND-SNV ngày 15/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ (16-04-2017)

Doanh nghiệp