Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản pháp quy

Văn bản trung ương

Luật Lĩnh vực Download

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13(29-11-2016)

Chính sách xã hội

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (tiếp theo)(29-11-2016)

Chính sách xã hội

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(16-04-2014)

Chính sách xã hội

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (25-12-2014)

Doanh nghiệp

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (25-12-2014)

Đầu tư

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 (10-08-2014)

Đầu tư

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 (26-11-2012)

Đầu tư

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13(21-04-2015)

Khoa học - công nghệ

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 (30-11-2012)

Khoa học - công nghệ

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (12-01-2013)

Lao động - tiền lương

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 (29-11-2012)

Lao động - tiền lương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 (28-11-2012)

Lao động - tiền lương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10 (24-11-2012)

Lao động - tiền lương

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 (30-11-2012)

Thuế - lệ phí

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 (25-11-2012)

Thương mại
Nghị quyết Lĩnh vực Download
Nghị định Lĩnh vực Download

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về việc Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế(17-04-2017)

Chính sách xã hội

Nghị định 134/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu(05-12-2016)

Chính sách xã hội

Nghị định số 71/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án(01-12-2016)

Chính sách xã hội

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn (04-06-2013)

Chính sách xã hội

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu (14-10-2016)

Doanh nghiệp

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (11-01-2013)

Doanh nghiệp

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp(11-01-2013)

Doanh nghiệp

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về việc quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện(14-10-2016)

Đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (25-11-2015)

Đầu tư

Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm (07-10-2015)

Đầu tư

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước(05-12-2016)

Đất đai, nhà ở

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (11-01-2013)

Đất đai, nhà ở

Nghị định 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam(30-09-2014)

Khoa học - công nghệ

Nghị định 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ(20-08-2014)

Khoa học - công nghệ

Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ(08-07-2013)

Khoa học - công nghệ

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (26-01-2013)

Khoa học - công nghệ

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ (24-01-2013)

Khoa học - công nghệ

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (24-01-2013)

Khoa học - công nghệ

Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao (30-11-2012)

Khoa học - công nghệ

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc(15-01-2016)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2016 của Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập(15-01-2016)

Lao động - tiền lương

Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (04-06-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... (26-01-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (11-01-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể (11-01-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể (11-01-2013)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (30-11-2012)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (30-11-2012)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (30-11-2012)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (30-11-2012)

Lao động - tiền lương

Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ(16-11-2016)

Thuế - lệ phí

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (30-11-2012)

Thuế - lệ phí

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (11-01-2013)

Thương mại

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa (11-01-2013)

Thương mại

Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính quy định tại một số Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại (29-08-2012)

Thương mại

Nghị định 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước (18-12-2013)

Tài chính
Quyết định Lĩnh vực Download

Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức (19-02-2014)

Chính sách xã hội

Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (29-06-2015)

Doanh nghiệp

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam (30-11-2012)

Đầu tư

Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (08-12-2014)

Khoa học - công nghệ

Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao (27-09-2013)

Khoa học - công nghệ
12