Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 
Chiều ngày 07/4/2017, Đại hội lần thứ II - Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 5 năm tới (2017-2022). Sự thành công của Đại hội không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
 
 
Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Phùng Tấn Viết (ngoài cùng bên phải)
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
 
Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng của Công đoàn Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: “Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động, phong trào do Công đoàn cấp trên tổ chức và phát động; Nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, kịp thời thăm hỏi, động viên; Vận động cán bộ công chức tham gia thực hiện Quyết định số 2526-QĐ/TU về thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; Tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý Khu công nghệ cao giai đoạn 2017 - 2022”.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới, thông qua các chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 và thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II - Công đoàn Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
 
Thảo Hương
(Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng)
 

Các tin khác: