Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Ban hành Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 
Ngày 13/11/2013, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng. Quy định này có 4 chương, 17 điều quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào KCNC Đà Nẵng, cụ thể như sau:
 
1. Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
 
a) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của KCNC Đà Nẵng; dự án đầu tư vào khu đào tạo, khu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử, hình thành doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao được ưu đãi như sau:

- Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được thuê đất miễn nộp tiền thuê đất.

b) Miễn 11 năm tiền thuê đất (kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động) đối với các dự án xây dựng nhà ở để cho thuê trong KCNC Đà Nẵng.

c) Miễn tiền thuê đất từ 03 - 11 năm đối với các dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 
2. Giá thuê đất

a) Giá thuê đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung đối với các dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng cụ thể như sau:

Phương thức trả tiền thuê đất
Giá thuê đất (đồng/m2/năm)
Dự án
sản xuất
Dự án kinh doanh
dịch vụ
- Trả từng năm
8.400
10.500
- Trả 10 năm một lần
7.350
9.450
- Trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê
5.250
7.350
 
Giá thuê đất nêu trên không bao gồm Thuế giá trị gia tăng.
 
b) Giá thuê đất được giữ ổn định trong vòng 05 năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành. Sau 05 năm, UBND thành phố Đà Nẵng có thể điều chỉnh giá thuê đất của kỳ ổn định 05 năm tiếp theo cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm điều chỉnh.

c) Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê” được giữ ổn định giá thuê đất đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất trước đó, kể cả khi Nhà nước có điều chỉnh giá thuê đất.

d) Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả 10 năm một lần” thì giá thuê đất của mỗi kỳ 10 năm tiếp theo được áp dụng theo giá thuê đất do UBND thành phố Đà Nẵng quy định tại thời điểm 10 năm tiếp theo đó.

e) Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo phương thức “trả từng năm” thì giá thuê đất được giữ ổn định trong vòng 05 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê đất. Sau 05 năm đầu, giá thuê đất của mỗi kỳ 05 năm sau được áp dụng theo giá thuê đất do UBND thành phố Đà Nẵng quy định tại thời điểm 05 năm tiếp theo đó.

g) Trường hợp doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCNC Đà Nẵng được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê lại đất thì giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá cho thuê lại đất phải được sự đồng ý của UBND thành phố trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng.

h) Đối với một số dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư vào KCNC Đà Nẵng, giá thuê đất sẽ do UBND thành phố Đà Nẵng quyết định.

i) Các dự án sản xuất sản phẩm thuộc Nhóm VI - Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao trong Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, được hưởng mức giá thuê đất tại Quy định này.
 
3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi nhà đầu tư nhận giao đất

a) Nhà đầu tư nhận giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất áp dụng theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng.

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm bàn giao đất thực tế.
 
4. Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải

a) Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải áp dụng cho các dự án nhận giao đất hoặc thuê đất tại KCNC Đà Nẵng cụ thể như sau:

- Tiền sử dụng hạ tầng: 4.200 đồng/m2/năm. Thanh toán 6 tháng 1 lần vào tháng đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán.

- Tiền xử lý nước thải: Từ 4.200 - 6.300 đồng/m3.

b) Tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải nói trên không bao gồm Thuế giá trị gia tăng và được giữ ổn định trong vòng 05 năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành. Sau 05 năm, UBND thành phố Đà Nẵng có thể điều chỉnh tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải của kỳ ổn định 05 năm tiếp theo cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm điều chỉnh.
 
5. Ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng

a) Các dự án nhận giao đất hoặc thuê đất tại KCNC Đà Nẵng được ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng như sau:

- Các dự án nghiên cứu - phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao được hỗ trợ 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất và hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 03 năm tiếp theo của dự án;

- Các dự án thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, được hỗ trợ 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất.

- Các dự án sản xuất các sản phẩm thuộc Nhóm VI -  Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao, trong Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, được hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong vòng 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất.

b) Đối với một số dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư vào KCNC Đà Nẵng, ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng sẽ do UBND thành phố Đà Nẵng quyết định.
 
6. Ưu đãi về thuế

Nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế cho dự án đầu tư vào KCNC theo quy định pháp luật hiện hành.
 
7. Cung ứng dịch vụ hành chính “một cửa”

Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng thực hiện cơ chế “một cửa” để hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.
 
8. Hỗ trợ thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú

a) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các dự án đầu tư tại KCNC Đà Nẵng và các thành viên của gia đình họ được xem xét gia hạn tạm trú, cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú phù hợp với mục đích nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc cho các dự án đầu tư tại KCNC Đà Nẵng và các thành viên của gia đình họ được tạo điều kiện thuận lợi về cư trú, thuê nhà ở trong KCNC Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 
9. Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao

a) Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện và tổ chức cho các doanh nghiệp gặp gỡ các cơ sở đào tạo trong nước để tuyển dụng sinh viên xuất sắc nếu doanh nghiệp có yêu cầu.

b) Các chuyên gia trong nước và nước ngoài làm việc tại các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp trong KCNC Đà Nẵng mà không có chỗ ở, được UBND thành phố xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà trong vòng 6 (sáu) tháng làm việc đầu tiên. Mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 (hai triệu) đồng/người/tháng.
 
10. Hỗ trợ vay vốn

Nhà đầu tư là pháp nhân có dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng phù hợp với mục tiêu, đối tượng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, được UBND thành phố Đà Nẵng xem xét cho phép đầu tư bằng hình thức đầu tư trực tiếp hoặc cho vay đầu tư từ các nguồn vốn của Quỹ.

Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2013.
Bùi Văn Doành
(Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng)
 

Các tin khác: