Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Tiêu chí xác định dự án công nghệ cao đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng (01-10-2013)

 
Ngày 19/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2962/BKHCN-CNC gửi Ban Quản lý Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng về tiêu chí xác định dự án và thẩm định công nghệ dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng, trong đó nêu rõ các tiêu chí xác định dự án công nghệ cao đầu tư vào KCNC Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao”. Theo đó, các dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng phải đáp ứng được các tiêu chí sau:
 
1. Lĩnh vực hoạt động của dự án phải thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế KCNC, bao gồm: 
 
a) Công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm tin học;
 
b) Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;
 
c) Công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang - điện tử và tự động hóa;
 
d) Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano;
 
đ ) Công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới;
 
e) Một số công nghệ đặc biệt khác.
 
2. Sản phẩm của dự án được sản xuất tại KCNC phải thuộc Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư sản xuất do Ban Quản lý KCNC công bố.
 
3. Tổng chi cho nghiên cứu - phát triển của dự án được thực hiện tại Việt Nam (bao gồm: chi xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nghiên cứu; chi hoạt động nghiên cứu - phát triển; chi đào tạo cán bộ nghiên cứu) chiếm tỷ lệ không dưới 5% tổng doanh thu hàng năm hoặc chi hoạt động nghiên cứu - phát triển thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 1% tổng doanh thu hàng năm. 
 
4. Số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu - phát triển của dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án.
 
5. Dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo các yêu cầu sau: sản xuất trên dây chuyền được chuyên môn hóa và tổ chức theo phương pháp tự động hóa, trong đó có ít nhất 1/3 (một phần ba) số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình; được bố trí trong không gian làm việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 
6. Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên ngành (ví dụ như ISO 9000/2001, CMM hoặc GMP, v.v.); phải áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng máy tính.
 
7. Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích dự án đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
 
Như vậy, các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCNC Đà Nẵng và được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các tiêu chí quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao áp dụng cho các dự án đầu tư bên ngoài KCNC.
 
Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khẳng định việc thẩm định công nghệ để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng./.
 
Bùi Văn Doành
(Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng)