Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo về việc giới thiệu bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa (16-08-2016)

Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Qũy Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 61/QBLTD về việc giới thiệu bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệpn nhỏ và vừa 
 
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Công văn này tại đây.