Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo về việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2015 (29-12-2015)

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã ký Quyết định số 92/QĐ-BQLKCNC về việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2015 
 
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Quyết định này tại đây.