Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng năm 2012 (26-11-2012)

Thực hiện Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2012; Công văn số 1416/SNV-CBCC ngày 07/9/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2012; Thông báo số 1271/TB-SNV ngày 24/10/2012 của Sở Nội vụ về Tuyển dụng công chức hành chính thuộc UBND thành phố năm 2012,
Ngày 24/10/2012, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng ban hành Thông báo số 11/TB-BQLKCNC về việc tuyển dụng công chức hành chính của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng năm 2012.
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Thông báo này tại đây.