Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (30-09-2014)

 
Ngày 29/9/2014, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-BQLKCNC về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Mời bạn đọc tải về và xem nội dung của Quyết định tại đây.