Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (21-08-2016)

Ngày 20/6/2016, Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng có Thông báo số 323/TB-BQLKCNC về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phùng Tấn Viết, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến các cơ quan, đơn vị để biết và liên hệ công tác.

Mời bạn đọc tải về và xem toàn văn nội dung Thông báo tại đây