Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban BQL Dự án ĐTXD Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng Hồ Thuyên (07-10-2014)

 
Ngày 06/10/2014, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng có Thông báo số 683/TB-BQLDA về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hồ Thuyên, Trưởng ban BQL Dự án ĐTXD Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng đến các cơ quan, đơn vị để biết và liên hệ công tác.

Mời bạn đọc tải về và xem toàn văn nội dung Thông báo tại đây