Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Danh mục dịch vụ công trực tuyến (23-08-2014)

 

I.
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
 
1. Giao đất, cho thuê đất, bàn giao tọa độ mốc giới khu đất (DVCTT mức 3)
II. LĨNH VƯC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
 
  2. Đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng (DVCTT mức 3)
III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG
  1. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp (DVCTT mức 3)
  2. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động (DVCTT mức 3)
 
 
3. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại (DVCTT mức 3)
  4. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng (DVCTT mức 3)
  5. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam (DVCTT mức 3)
  6. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế (DVCTT mức 3)
 
 
 
7. Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc (DVCTT mức 3)
  8. Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày (DVCTT mức 3)
  9. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề đối với hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày (DVCTT mức 4)
 
Tổng cộng: 12 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Mức 1: 0 DVCTT, Mức 2: 44 DVCTT; Mức 3: 11 DVCTT;  Mức 4: 1 DVCTT