Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Công bố Bộ thủ tục hành chính và hướng dẫn việc nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến trên Phần mềm DVCTT (30-12-2016)

 
Theo Quyết định này, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng cung cấp 56 dịch vụ công (sau đây viết tắt là DVC), trong đó có 12 DVC thực hiện trực tuyến (11 DVC mức 3, 1 DVC mức 4) tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn.
 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng hướng dẫn việc nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến trên Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến, cụ thể tại liên kết đính kèm./.