Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

tại sao chọn DHTP

Chính sách ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng: Ngày 13/11/2013, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012), cụ thể một số nội dung chính như sau:  
 
- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 
 
+ Ưu đãi về thuế suất: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.
 
+ Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.
 
- Ưu đãi tiền thuê đất
 
+ Giá thuê đất từ 5.250 - 10.500 đồng/m2/năm tuỳ theo loại dự án (dự án sản xuất hoặc dự án kinh doanh dịch vụ), với 02 phương thức trả tiền thuê đất linh hoạt: trả từng năm hoặc trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê.
 
+ Miễn 11 năm tiền thuê đất đối với dự án xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại Khu công nghệ cao.
 
+ Miễn 11 năm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Việt Nam.
 
+ Miễn 03 năm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Việt Nam.
 
- Ưu đãi tiền sử dụng hạ tầng
 
+ Miễn 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo đối với các dự án nghiên cứu - phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao.
 
+ Miễn 100% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất đối với các dự án thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
+ Giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 02 năm đầu kể từ ngày nhận giao đất đối với các dự án sản xuất các sản phẩm thuộc Nhóm VI (Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao) trong Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.