Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

DANAPHA

 
Nhà đầu tư (chủ sở hữu)
 
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng
Website: www.danapha.com
Điện thoại: +84-236-3757676
 
Dự án đầu tư
 
Tên dự án: Nhà máy sản xuất duwojc phẩm với công nghệ nano, công nghệ
  sinh học và Trung tâm nghiên cứu - phát triển công nghệ cao
Địa chỉ: Lô A22, đường số 3 KCNC Đà Nẵng, Hòa Vang, Đà Nẵng
Sản phẩm của dự án: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; hoạt động chuyên môn,
  khoa học và công nghệ khác
Tổng vốn đầu tư: 1.500.000.000 đồng
Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư trong nước
Quy mô: Giai đoạn 1: 3,0ha; sản xuất 1 tỷ viên thuốc/năm
  Giai đoạn 2: 2,5ha; sản xuất 50 triệu đơn vị/năm
  Giai đoạn 2: 2,2ha; sản xuất 50 triệu đơn vị/năm
Diện tích đất thuê: 77.000 m2
Tiến độ thực hiện dự Giai đoạn 1: Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2018
  án:  
  Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2020
  Giai đoạn 3: Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2021