Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 27 năm 2017 của Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 
Ngày
Nội dung công việc
Địa điểm
Thứ Hai
03/7
S

- 08h30: Lãnh đạo Ban  họp giao ban cơ quan

 PH tầng 31
TTHC TP
 
 
 
 
C
 
 
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
Thứ Ba
04/7
S
 
 
- 08h00: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh họp giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan TP
PH Đảng ủy Khối
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
C
  TTHC TP
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- 14h00: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn góp ý kế hoạch duy tu bảo dưỡng 2018 của Trung tâm DVTH
PH tầng 31
TTHC TP
 Thứ Tư
05/7
S
  TTHC TP
- 08h30: Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh họp Hội đồng TĐ-KT (trực tuyến)
PH tầng 31
TTHC TP
- 08h30: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc với Ban QLDA và Tư vấn thiết kế về bố trí mặt bằng trụ sở Ban QL KCNC
PH tầng 31
TTHC TP
C
   
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
Thứ Năm
06/7
S
 
 
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHCP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHCP
C
   
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- 14h00: Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn đi hiện trường
Hòa Liên
Thứ Sáu
07/7
S
 
 
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại cơ quan
TTHC TP
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
C
   
- Phó Trưởng ban Đoàn Ngọc Hùng Anh làm việc tại Khu CNC
Hòa Liên
- Phó Trưởng ban Phạm Trường Sơn làm việc tại cơ quan
TTHC TP
Thứ Bảy
08/7
S
   
   
   
C