Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

các khu chức năng

Khu sản xuất công nghệ cao

Là khu vực bố trí các nhà máy, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

- Diện tích: 208,08 ha, chiếm tỷ lệ 30,88% trong tổng diện tích đất dành cho các khu chức năng.
- Mật độ xây dựng: 50-60%.
- Số tầng cao cho phép: 1-6 tầng.