Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

các khu chức năng

Khu quản lý - hành chính

 

Khu vực này tập trung các hoạt động quản lý hành chính, hội nghị, triển lãm, các tiện ích công cộng, xã hội, các không gian cho các dịch vụ bổ trợ, thương mại.
- Diện tích: 39,29 ha, chiếm tỷ lệ 5,83% trong tổng diện tích đất dành cho các khu chức năng.
- Mật độ xây dựng: 60-70%.
- Số tầng cao cho phép: 2-6 tầng.