Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

giới thiệu

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

- Thành lập 
Khu công nghệ cao Đà Nẵng là Khu công nghệ cao (KCNC) đầu tiên ở khu vực miền Trung và là KCNC đa chức năng cấp quốc gia thứ ba của cả nước, được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
- Mục tiêu phát triển
+ Thu hút các nguồn lực công nghệ cao (CNC) trong nước và nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy phát triển CNC. Gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thúc đẩy đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp CNC và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 
+ Hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp CNC, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam. 
 
- Sứ mệnh 
+ Nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao.
+ Đào tạo nhân lực công nghệ cao.
+ Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
+ Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
+ Sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghệ cao.
+ Đầu tư mạo hiểm.